pinklady

pinklady
http://www.patsiri.com/

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

"http://www.linkreferral.com/adwel.pl?oldrefid=272749"

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ปีใหม่ ไกลจากเมื่อห้าสิบปี


http://patsiri.com/ ต้องยอมรับ ว่าโลกได้กลับกลายไปจากสมัยก่อนห้าสิบปีเป็นอันมาก เมื่อก่อนนี้คนไทยปีใหม่ ไม่มีใครร้จัก เดือนมกราคม ชาวไร ชาวนา ต่างก็กำลังเกี่ยวข้าว นวดข้าว ไม่มีใครรู้จักว่า ต้นมกราคมเป็นปีใหม่ เขาจะฉลองปีใหม่ก็ต่อเมื่อ ถึงเดือนสีกลางเดือน เดือนห้า และถึงกลางเดือนหก เป็นช่วงของการเฉลิมฉลอง ปีใหม่ไทยจะมีการเล่นสงกรานต์ มีตีมอญ ซ่อนผ้า เล่นสบ้า ทำบุญตักบาต์ ขนทราบเข้าวัด สงฆ์น้ำพระ หญิงชายหนุ่มสาวก็จะมีโอกาสได้คุยกัน รู้จักการเจียมเนื้อเจียมตัว ชอบพอก็จะไปขอกับผู้ใหญ่ เป็นไปตามประเพณี ไม่มีมือถือ ไม่มีมีเบอร์โชว์ เวลาได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายในโลกแห่งอินเตอร์เนต ได้คุยกันทางอินเตอร์เนต ได้ส่งอีเมล์ การสื่อสารเปลี่ยนจากการส่งโทรเลข ส่งจดหมายกลายเป็นอีเมล์ ไปได้ทั่วโลก การค้ามาเป็นอีคอมเมอร์ซ ขายทั้งกลางวันกลางคืน จากใช้เงินไทย เป็นใช้เงินดอลล่า มาถึงเมืองไทยแล้วปีนี้มีหลายร้อย บริษัท ผลดีจะมีเศรษฐี อีคอมเมอร์ซมากมาย เพราะได้เงินดอลล่า แปลงมาทางธนาคารเป็นเงินบาท ดูน้อยสำหรับต่างประเทศแต่แปลงเป็นเงินไทยแล้วเราชอบใจ ขอให้จับตาอย่างไม่ต้องกระพริบ รีบทำรีบสมัครมากมายทางอินเตอร์เนต เพื่อกู้เศรษฐกิจเราและประเทศชาติ ไม่ต้องกลัวตกงาน ลองหาอ่านผ่านทาง www.patsiri.com ยอมเปิดใจ อะไรคือ อีคอมเมอร์ซ ที่กระทรวงพานิชย์ เคยบอกไว้เมื่อยี่สิบก่อนนี้ สวัสดี มีโอกาสจะได้คุยกันใหม่